هفته نامه پیک پارسیان در استرالیا شامل آخرین اخبار ایران، افغانستان، استرالیا و جهان است که هر هفته از سوی انتشارات پارسیان به چاپ میرسد. 

نسخه چاپی این نشریه هر پنجشنبه در مراکز ایرانی و هر جمعه  به صورت روزنامه الکترونیکی در دسترس ایرانیان و فارسی زبانان گرامی قرار می گیرد.

The Persian Herald is Persian weekly Newspaper in Australia & Newzealand since 1994 which is proudly powered by Parsian Media Australia based on Australia

The Persian Herald is well known and popular News, Entertainment and advertising sources in Persian/Iranian, Afghan, Tajik, Assyrian, Armenian, Kurdish and Turkish Communities
The Persian Herald online is providing daily news from Iran, Afghanistan, Australia and all over the world in persian/Farsi to keep all the valuable readers from different communities in posted

Comments are closed.