Australia, World

آلبانیز متعهد به انجام تحقیقات مستقل بیشتر است

آلبانیز: این فقط یک نظر بود که بر اساس جزئیات شناخته شده ای بود که خیلی علنی وجود دارد. عدم پرداختن به این نظر نیز طیفی از مسائل است. من یکی را نام می برم که … دیروز توسط کریستین هولگیت مطرح شد: این واقعیت که آقای موریسون همچنین مسئول اداره بخش هایی بود که مسئولیت سهامداران بودند. و برای مثال، امور مالی چیزی است که کریستین هولگیت مطرح کرده است، و من فکر می‌کنم پرسش‌هایی را که او درباره آن دارد، به‌طور قانونی مطرح کرده است. البته طیف وسیعی از مفاهیم دیگر نیز وجود دارد. من امروز صبح نصیحت را به هیئت دولت دادم و راه را بررسی کردیم. کابینه تشخیص داده است که نیاز به بررسی بیشتر خواهد بود و ما در جلسه آینده ماهیت آن تحقیق را بررسی خواهیم کرد.