Afghanistan

اعضای کمیسیون‌های انتخابات افغانستان برکنار شدند

ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرد که اعضای هر دو کمیسیون انتخابات بعد از امضای قانون جدید انتخابات توسط اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان معزول محسوب می‌شوند. در نبود اعضای کمیسیون به دبیرخانه‌های این کمیسیون وظیفه داده شده است که به طور موقت سرپرستی کمیسیون انتخابات را به عهد بگیرند.

اعضای کمیسیون درست زمانی معزول می‌شوند که تاکنون نتایج نهایی انتخابات پارلمانی که ۲۸ و ۲۹ میزان/مهر امسال برگزار شده بود، اعلام نشده است.

در خبرنامه ریاست جمهوری که امروز، سه شنبه (۲۳ دلو/بهمن) نشر شد، آمده است که در قانون جدید بعد از مشورت با احزاب سیاسی، نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری و نهادهای جامعه مدنی مرتبط با انتخابات روی ۳۹ مورد اصلاحات در قانون انتخابات به اتفاق آرا توافق صورت گرفته است.

براساس نسخه‌ای ازاین قانون تعدیل شده که به دست بی‌بی‌سی رسیده، مهمترین تعدیلات نحوه انتخاب اعضای کمیسیون است.

در قانون جدید آمده که به منظور اداره و نظارت بر هر نـوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی در کشور کمیسیون مرکب از هفت عضو مطابق احکام این قانون، ایجاد می‌گردد.

در ماده سیزدهم این قانون درباره نحوه انتخاب اعضای کمیسیون آمده که احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه یک نامزد، نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات فهرست پانزده تن اشخاص واجد شرایط را معرفی کنند که حداقل پنج تن آنان زن باشد.

قانون تصریح کرده که اعضای کمیسیون انتخابات و شکایت و دبیران(رئیس دارالانشاء) دو کمیسیون از میان این افراد، با اسناد مربوط در خلال مدت ۷ روز به منظور تعیین اعضای کمیسیون، کمیسیون شکایات و روسای هر دو دارالانشاء، به رئیس جمهوری اسلامی افغانستان ارائه می‌نمایند.

در تعدیل قانون جدید آمده که رئیس جمهور از میان این فهرست اعضای کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایات و روسای هر دو دارالانشاء(دبیرخانه) را تعیین می‌نماید.

براساس قانون جدید افرادی که نامزد ریاست جمهوری هستند نیز حق دارند، یک رای به افراد نامزد شده برای عضویت درکمیسیون انتخابات، شکایت و دبیرخانه بدهند.

رئیس جمهور از میان این اشخاص، فردی را که دارای بیشترین آراء باشند، هفت تن را به حیث اعضای کمیسیون انتخابات، با رعایت ترکیب قومی و جنسیتی حد اقل دو زن برای دوره اول به ترتیب ذیل تعیین می‌نماید:

۱- چهار عضو برای مدت پنج سال.

۲- سه عضو برای مدت سه سال.

هرگاه ترکیب قومی و جنسیتی میان نامزدهای کمیسیون های انتخابات رعایت نشده باشد، رئیس جمهور حق دارد از میان اشخاصی که دارای بیشترین آراء هستند، ترکیب قومی و جنسیتی را تامین نماید.

براساس قانون جدید به منظور تامین شفافیت بیشتر در روند انتخابات حکومت می‌تواند در تفاهم با سازمان ملل متحد دو تن از متخصصین بین‌المللی امور انتخابات را به عضویت کمیسیون انتخاب کند ولی این افراد حق رای ندارند.

انتخابات الکترونیکی

در قانون جدید موضوع دیگر الکترونیکی شدن انتخابات افغانستان است. براساس این قانون کمیسیون انتخابات مکلف است، به منظور تسریع روند انتخابات و تامین شفافیت، تدابیری را اتخاذ نماید که همه مراحل روند انتخابات اعم از ثبت نام و تشخیص رای دهندگان از سیستم الکترونیکی و فنانوری بیومتریک استفاده شود.

در انتخابات پارلمانی که ۲۸ و ۲۹ میزان/مهر امسال برگزار شد، کمیسیون انتخابات برای اولین بار از سیستم بیومتریک استفاده کرد.

کرسی زنان در شورای ولسوالی و قریه

در این قانون حداقل ۲۵ درصد کرسی در هر شورای ولسوالی برای نامزدهای زن اختصاص یافته و در صورتی که نامزد زن وجود نداشته باشد یا در فهرست نامزدها به تعداد کافی زن موجود نباشد، کرسی یا کرسی‌های اختصاص یافته به زنان در همان حوزه انتخاباتی خالی باقی می‌ماند.

کمیسیون انتخابات موظف شده تا در اسرع وقت برای پرکردن کرسی یا کرسی‌های خالی، انتخابات مجدد را در همان حوزه انتخاباتی برگزار کند.

در شورای قریه نیز کرسی سهم مشابه شورای ولسوالی برای زنان داده شده و در صورتیکه نامزد زنان به اندازه کافی نباشد، همان قانون شواری ولسوالی اعمال می‌شود.

bbc