World

خرید سکس در فرانسه ممنوع شد

prostitiution-in-paris-persian-herald-australia

نمایندگان فرانسه با تصویب قانونی پرداخت پول برای سکس را ممنوع و مرتکبان آن را مشمول پرداخت جریمه تا ۴۲۷۴ دلار کرده اند.

کسانی که در ارتکاب این جرم محکوم شناخته شوند درعین حال موظف خواهند شد با شرکت در کلاس هایی درباره شرایط تحمیل شده بر زندگی کارگران جنسی آموزش ببینند.

اختلاف نظر بین دو مجلس فرانسه منجر به تاخیری دو ساله در تصویب این قانون جنجالی شده بود.

برخی از کارگران جنسی در آخرین دور مذاکرات بر سر تصویب این قانون به اعتراض در برابر پارلمان جمع شده بودند.

معترضان که تعدادشان به ۶۰ نفر می رسید پلاکاردهایی در دست داشتند که بر آن نوشته بود: “مرا آزاد نکن. خودم مراقب خودم هستم”.

                                             معترضان به تصویب قانون در برابر پارلمان فرانسه تجمع کردند.

اتحادیه کارگران جنسی می گوید این قانون بر زندگی اعضای این اتحادیه تاثیر می گذارد.

تعداد کارگران جنسی در فرانسه به ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر تخمین زده شده است.

حامیان این قانون می گویند تصویب آن به مبارزه با شبکه های قاچاق انسان نیز کمک می کند.

این قانون در عین حال به کارگران جنسی خارجی در فرانسه دریافت اجازه اقامت موقت در فرانسه را به ازای تغییر کار تسهیل می کند.

ماد الیویه یکی از نمایندگان سوسیالیست فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفته است “مهم ترین بعد این قانون ارائه کارت هویت به کارگران جنسی است چرا که می دانیم ۸۵ درصد از آنها قربانیان قاچاق انسانند.”

خبرنگاران می گویند سنای عموما راست گرای فرانسه با این ممنوعیت مخالف بوده اند و مذاکرات عموما به بن بست می رسیده است.

کسانی که در خرید سکس مجرم شناخته شوند اولین بار ۱۵۰۰ یورو جریمه می شوند که در صورت تکرار جرم دو برابر خواهد شد.

سوئد اولین کشوری است که به جای هدف گرفتن کارگران جنسی، خریداران سکس را مرتکب جرم شناخت.

مقامات سوئد می گویند از زمان تصویب این قانون تعداد زنانی که در محله های فروش سکس استکهلم دیده می شدند کاهش یافته است.

bbc