World

درگیری پلیس ایتالیا و معترضان در ناپل به خشونت گرایید

درگیری پلیس ایتالیا با تظاهرکنندگان معترض به ورود ماتئو سالوینی رهبر گروه ضدمهاجرت “لیگ شمال” به شهر ناپل به خشونت کشیده شد.

به گزارش رسانه ها، عده ای از معترضان با استفاده از کوکتل مولوتف نیروهای پلیس را مورد حمله قرار دادند و نیروهای پلیس برای مقابله با آنها از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش استفاده کردند.

رهبر لیگ شمال، با تازگی برای جذب طرفداران بیشتر و شرکت در راهپیمایی این حزب به شهر ناپل در جنوب ایتالیا سفر کرده است.

تظاهرات اعتراضی به ورود آقای سالوینی که در ابتدا مسالمت آمیز بود، پس از آن به خشونت کشیده شد که گروهی از معترضان که چهره های خود را پوشانده بودند، به سمت نیروهای پلیس بطری و اشیای دیگر پرتاب کردند.

در پی درگیری پلیس و معترضان، مردمی که در محل حضور داشتند به ساختمان های اطراف پناه بردند.

با وجود ناآرامی های امروز، آقای سالوینی و هم حزبی های او قصد دارند فردا یکشنبه ۱۲ مارس (۲۲ اسفند) در شهر ناپل راهپیمایی کنند.

لیگ شمال، که خاستگاه آن مناطق بهره مند تر شمال ایتالیاست، در گذشته توجه کمتری به جنوب این کشور داشته است. با وجود این، ماتئو سالوینی قصد دارد با استفاده از گسترش احساسات ضد مهاجرت، فعالیت های لیگ شمال را در جنوب ایتالیا گسترس دهد.

روز جمعه، گروه کوچکی از معترضان با اشغال محلی که قرار بود آقای سالوینی در آن سخنرانی کند، پارچه بزرگی را به نمایش گذاشتند که بر روی آن نوشته شده بود “ناپل تو را نمی خواهد”.

لیگ شمال، از احزاب راستگرای افراطی ایتالیا محسوب می شود که به خاطر مخالفت شدیدش با ورود مهاجران و همچنین طرفداری از خروج این کشور از اتحادیه اروپا معروف است.

bbc