World

دو خبر خوب در استرالیا

دو خبر خوب:

خبر اول – بنا به گفته مقامات بهداشت بزودی آزمایشهایی در رابطه با اینکه بدن شما به ویروس کرونا ایمن است یا نه به بازار خواهد آمد. در این آزمایش که با تشخیص درجه آنتی بادی در خون شما همراه خواهد بود نشان داده میشود که آیا فرد از قبل با نشانه های ضعیف یا بدون نشانه به کرونا مبتلا شده است یا نه؟ و همچنین آیا بدن فرد بطور کلی در مقابل ویروس کرونا مقام است یا نه؟

با شروع این آزمایشها و روش مذکور امید خروج از قرنطینه افراد را بیشتر کرده و با تشخیص مقاوم بودن بدن فرد در مقابل ویروس میتوان به آرامی افراد را از قرنطینه خارج کرده و به جامعه باز گرداند.

خبر دوم- افرادی که پرداخت وامهای مسکن خود را به دلیل عدم توان مالی در شرایط کرونا تا شش ماه به تعویق می اندازند هیچگونه زیان اعتبار مالی را از سوی بانک یا مؤسسات مالی تحمل نخواهند کرد.