ماه: ژانویه 2016

World

بعضی از ایمیل‌های هیلاری کلینتون فوق محرمانه اعلام شد

کاخ سفید می‌گوید محتوای بعضی از ایمیل‌هایی که هیلاری کلینتون، در زمان وزیر خارجه بودن با استفاده از سرور و ایمیل غیراداری فرستاده، در طبقه‌بندی ‘فوق محرمانه’ قرارگرفته و نمی‌توان آنها را منتشر کرد. وزارت خارجه علت قرار گرفتن این ایمیل‌ها در طبقه‌بندی ‘فوق سری’ را اهمیت آنها در “حفظ […]