Home

Articles Home

بازگشت ايران به مديترانه

از امپراتوري هخامنشي تا جمهوري اسلامي · . پس از غيبتي بسيار طولاني، ايران با مستقر شدن در مديترانه، تاريخي بسيار کهن را زنده مي کند که به عصر هخامنشي باز مي گردد. ولي اين رويکرد بيش از آن که ناشي از اراده سلطه جويانه باشد، راهبردي درجهت حفاظت از قلمرو […]

Articles Home

چگونه يک شهر را از حيات ساقط کنيم

نوشته: الیور سیران ٢٩ اوت ٢٠٠٥، توفاني شهر نيو اورلئان آمریکا را در هم کوبيد و دو هزار کشته و چندين هزار خانه ويران شده برجاي گذاشت. اين فاجعه فرصتي براي تصميم گيران و نخبگان اقتصادي فراهم آورد تا شهرسازي اي را تجربه کنند که هدف آن جايگزيني فقرا با […]